Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı haksızlıkları meclis gündemine taşıdı

 

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıltmaması istemiyle verdiği önergede kararname ile kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerle, daha önceden sözleşmeli olarak çalışıp KPSS10 puanıyla kadroya geçen öğretmenler arasındaki haksızlıkların ne zaman giderileceğini sordu.

 

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si De­niz­li Mil­let­ve­ki­li İlhan Ci­ha­ner, öner­ge­sin­de şu gö­rüş­le­re yer verdi: “632 sa­yı­lı kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile 04.06.2011 ta­ri­hi iti­ba­riy­le 657 sa­yı­lı ka­nu­nun 4/B mad­de­si ve 4924 sa­yı­lı kanun hü­küm­le­ri doğ­rul­tu­sun­da söz­leş­me­li öğ­ret­men­ler kad­ro­ya ge­çi­ri­lir­miş­tir. Fakat bu kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­re ve­ri­len hak­lar daha ön­ce­den söz­leş­me­li ola­rak ça­lı­şıp KPS­S­10 puanı ile kad­ro­ya geçen öğ­ret­men­le­re ve­ril­me­miş­tir. Yani, 632 Sa­yı­lı kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile kad­ro­ya ge­çi­ri­len­le­rin söz­leş­me­li sü­re­le­ri öğ­ret­men­lik mes­le­ğin­de geç­miş sa­yı­lır­ken, KPS­S­10 pu­anıy­la kad­ro­ya ge­çen­le­rin söz­leş­me­li sü­re­le­ri yok sa­yıl­mak­ta ve bu süre öğ­ret­men­lik mes­le­ği için­de geç­miş sa­yıl­ma­mak­ta­dır. 6 Mayıs 2010’dan önce söz­leş­me­li öğ­ret­men­li­ğe baş­la­yıp; 632 sa­yı­lı kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile kad­ro­ya ge­çi­ri­len­ler zo­run­lu hiz­met­ten muaf olur­ken, KPS­S­10 pu­anıy­la kad­ro­ya ge­çen­ler zo­run­lu hiz­met­ten de muaf tu­tul­ma­mış­lar­dır. Bu şe­kil­de mağ­dur olan yak­la­şık 18.000 öğ­ret­men bu­lun­mak­ta­dır. Ni­te­kim bu ko­nu­da mağ­dur olan öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan açı­lan da­va­lar haklı bu­lun­muş ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı taz­mi­nat öde­mek du­ru­mun­da kal­mış­tır. Bu kap­sam­da;

 

1- Bu mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?
2- Öğ­ret­men­le­rin, ça­lış­ma sü­re­le­ri he­sap­la­nır­ken söz­leş­me­li ola­rak baş­la­dık­la­rı tarih mi yoksa KPS­S­10 pu­anıy­la kad­ro­ya geç­tik­le­ri tarih mi esas alı­na­cak­tır?
3- KPS­S­10 pu­anıy­la söz­leş­me­li sta­tü­den kad­ro­ya geçen öğ­ret­men­ler de zo­run­lu hiz­met mu­afi­ye­tin­den ya­rar­la­na­bi­lecek midir?
4- Tüm öğ­ret­men­le­rin dava aç­ma­sı mı bek­le­nil­mek­te­dir? Bu du­rum­da olu­şan kamu za­ra­rı ne­de­niy­le il­gi­li­le­ri­ne rücu edecek mi­si­niz?